ตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 จ.พะเยา