สัมมนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้แก้ผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2