หมวดหมู่

ชื่อ:
นายวิชิต ถิ่นวัฒนากูล
ความถนัด:
ความชํานาญพิเศษ/ จุดเด่นของศูนย์ฯ เกษตรอินทรีย์ การทำไร่นาสวนผสม การปลูกหอมหว่่าน การทำอาหารสัตว์จากหอยเชอรี่ การผลิตผักปลอดสารเคมีการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ การทำ น้ำ หมักปุ๋ยหมักชีวภาพ การบริหาร จัดการกลุ่ม การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน การพัฒนาทักษะผู้นำและการทำงานในชุมชน โทรศัพท์ : 0-5444-5186, 08-19641372, 054-458-757 อีเมล : wdindam@gmail.com, mekha517@hotmail.com