เกี่ยวกับเรา


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จากจุดแข็งของภาคเหนือ ที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของประเทศไทย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน กลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยภาครัฐและเอกชนได้มีแนวทางเร่งส่งเสริม ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศต่อปีมูลค่ามหาศาล ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลก ที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การสื่อสารด้านข้อมูลข้ามประเทศที่เปรียบเสมือนไร้พรหมแดน และรอยต่อของระยะห่างของเวลา เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประกอบการส่งออกของไทยจึงจำเป็นต้องเร่งปรับแนวคิด องค์กรและยุทธวิธี เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสถานะความได้เปรียบของตนในเวทีโลก ดั้งนั้นศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสภาอุตสาหกรรมจึงมีการส่งเสริม สนับสนุน โดยเปิดช่องทางด้านการตลาดของสินค้าเกษตรให้สามารถพัฒนาศักยภาพ และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ภายใต้โครงการหุบเขาแห่งอาหารล้านนา หรือ Northern Thailand Food Valley