เกี่ยวกับโครงการ

อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 80 มีการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นหลัก โดยสถาบันอาหาร (2558) คาดการณ์ว่าในปี 2559 มูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ 950,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 897,529 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแผนงานและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ ต้นทุนการผลิตและขนส่งลดลงตามราคาน้ำมันและวัตถุดิบนำเข้า เศรษฐกิจที่ขยายตัวจากการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ รัฐบาลจึงได้ผลักดันโครงการยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ (Thailand Food Valley: TFV)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูป เกษตรและอาหารของไทย ไปสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพสูง โดยขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาด้านวัตถุดิบ การผลิต คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย การขนส่งการสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างศูนย์กระจายสินค้าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมๆ กัน
ในส่วนของภาคเหนือจึงได้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับประเทศ โดยสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมกันผลักดันโครงการยุทธศาสตร์นอร์ทเทิร์น ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ (Northern Thailand Food Valley: NTFV) เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อาหารผ่านงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เชื่อมโยงจากภาคเหนือสู่ตลาดโลก นำไปสู่การยกระดับการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือและของประเทศไทยต่อไป
และเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการยุทธศาสตร์นอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการคือจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จึงควรมีศูนย์ประสานงาน Command Center Northern Food Valley จำนวน 1 แห่ง ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนหลักของโครงการนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 และจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ Northern Food Valley จำนวน 4 แห่ง ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ในโครงการจะดำเนินการนำร่องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ตอบสนองนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประยุกต์และขยายต่อยอดจากระบบข้อมูลสารสนเทศเดิมของภาคเหนือตอนบน 1 โดยนำร่องการนำเข้าข้อมูลทุติยภูมิพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
การเกิดขึ้นของศูนย์ประสานงาน Command Center Northern Food Valley และศูนย์สารสนเทศ Northern Food Valley รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ จะช่วยผลักดันให้เกิดการรองรับการทำงานอย่าง บูรณาการตลอดทั้งโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้นทาง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางทางและปลายทาง และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุนใหม่ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ง่าย นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรม ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย การจัดการฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ และยังมองถึงกลไกการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 อย่างครบวงจร
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Food Valley 2) โดยผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือตอนบน 2 ได้พัฒนาความสัมพันธ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพแลผลิตภาพการผลิต และบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้รับการพัฒนาความหลากหลายของผลผลิตด้วยการค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น และมีความแตกต่าง โดยผลิตผลที่ผลิตจากอุตสาหกรรมอาหารทั้ง 4 จังหวัดได้รับการเชื่อถือ เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย


วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดตั้งศูนย์ Command Center Northern Food Valley และศูนย์สารสนเทศ Northern Food Valley ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2
2) เพื่อนำร่องพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่ตอบสนองโครงการนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประยุกต์และขยายต่อยอดจากฐานข้อมูลเดิมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1) มีข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจ ฐานข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลของพืชเศรษฐกิจเชิงลึกต้องรองรับการทำงานอย่างบูรณาการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์ได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน
5.2) ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร จากการเข้ามาใช้บริการศูนย์ประสานงาน Command Center Northern Food Valley และศูนย์สารสนเทศ Northern Food Valley
5.3) เพิ่มศักยภาพในการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมด
5.4) สร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น