ข่าวสารและเหตุการณ์เด่น

การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี๒๕๖๔/๖๕(งวดที่๗)
ด้วยกรมการค้าภายในแจ้งว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี๒๕๖๔/๖๕(งวดที่๗)สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างรอบวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕% กิโลกรัมละ ๑๑.๖๗ บาท ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในครั้งนี้สูงกว่าราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท)จึงไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกร