ข่าวสารและเหตุการณ์เด่น

ประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 - 7 มกราคม 2565 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา พูนผล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายพัฒนนันท์ ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2563 ร่วมแผนผังโครงการการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 31103/15287 ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมอบหมายให้บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ณ วัดถ้ำผาจรุย ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด และหอประชุมประจำหมู่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565
วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ดา พูนผล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนางสาวสร้อยสิรี เพชรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวสกาวเดือน ทองดี หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดการประชุมประจำเดือนธันวาคม โดยมีนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ณ ห้องประชุมนารายณ์ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง